Các từ viết tắc về lĩnh vực kinh doanh

Rate this post

Còn ngày nay, nếu như Giám Đốc Điều Hành được gọi là Chief Executive Officer (CEO), Giám Đốc Tài Chính được gọi là Chief Financial Officer (CFO), Giám Đốc Nhân Sự được gọi là Chief Human Resources Officer (CHRO)… thì Giám Đốc Kinh Doanh được gọi là Chief Customer Officer (CCO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.